Ora et lege

8. Broumovské diskuse | Hodnoty a společnost

3.–6. 11. 2021

více info >

Jasná, klidná, celistvá mysl

Víkendový meditační seminář | 19.–21. 11. 2021

více info >

Galerie Dům: Dana Sahánková

5. 9. – 31. 10. 2021

více info >

Ed Atkins, Kamilla Bischof, Jesse Darling, Liam Gillick, Martin Kohout, Florian Meisenberg, Slavs and Tatars

Broumovský klášter, 19. 6. – 30. 9. 2021
Vernisáž: 18. 6. 2021 v 17:00
Kurátorka: Monika Čejková

TERMÍNY PROHLÍDEK:

Lektorská prohlídka s Jakubem Grussem: 3. 7., 17. 7., 31. 7., 14. 8. a 11. 9. 2021 od 14:00
Kurátorská prohlídka s Monikou Čejkovou: 27. 8. 2021 od 18:00, 28. 8. 2021 od 11:30 a 25. 9. 2021 od 14:00
Vstupné: 160 Kč

Výstavní projekt Ora et lege je dialogem současného umění s podstatou učení benediktinů, nejstaršího řeholního řádu západního křesťanství. Dějištěm výstavy je benediktinský klášter Broumov, do jehož prostor umělci Ed Atkins, Kamilla Bischof, Jesse Darling, Liam Gillick, Martin Kohout, Florian Meisenberg a Slavs and Tatars připraví díla s odkazem na vědění, učení a duchovní kulturu benediktinů.

Oblast východních Čech, ve které se nachází broumovský klášter, byla vnímána jako hradba proti pronikání protestantských kazatelů. Samotný klášter v Broumově benediktini založili již ve 14. století v oblasti s převládajícím německy hovořícím obyvatelstvem. Významným kulturním a vzdělávacím centrem střední Evropy se opatství stalo zejména během 17. a 18. století, kdy získalo svoji barokní podobu podle projektu architekta Kiliána I. Dientzenhofera (1727–1733) a stalo se impozantním komplexem. V tehdy nově vybudovaném severním křídle vznikl monumentální prostor pro knihovnu, která prostupuje dvěma patry.

Výstava Ora et lege (Modli se a čti) je inspirována vztahem benediktinského řádu ke vzdělání a k literatuře i významem broumovské konventní knihovny, která patří k jedinečným knižním fondům na světě. Vztah benediktinů ke knize byl řízen nejen jejich řádovým mottem Ora et labora (Modli se a pracuj), ale také řeholí sepsanou zakladatelem řádu sv. Benediktem z Nursie. Řehole stanovila členům konventu povinnost věnovat se denně studiu a četbě svatého písma, čímž přispěla k rozvoji kultury knihy, studia a podpořila vznik klášterních knihoven. V broumovském konventu vznikala knihovna systematicky od založení kláštera a její fond odráží pansofické pojetí knihovny, příznačné pro benediktiny.

Projekt se prostřednictvím děl a textů vybraných současných umělců mezinárodního renomé dotýká témat spjatých s klášterem: historií benediktinského řádu, uměleckou tvorbou, duchovní kulturou, pastorací, ale i všedními záležitostmi života v klášteře.

Vystavující umělci – Ed Atkins, Kamilla Bischof, Jesse Darling, Liam Gillick, Martin Kohout, Florian Meisenberg a Slavs and Tatars – byli vybráni s ohledem na fakt, že se vedle výtvarné tvorby dlouhodobě věnují také tvůrčímu psaní. Výstava reflektuje narativní obrat ve vizuálním umění, kdy do popředí tvorby vystupuje autorské psaní v různé podobě, například jako novela, poezie nebo uncreative writing. Text bude na výstavě prezentován ať už jako tradiční autorská kniha, korespondenční novela, komentář na sociální síti, nebo implementován do obrazu apod.

Tematické okruhy jednotlivých děl a textů jsou načrtnuty ve spolupráci s břevnovským arciopatem Petrem Prokopem Siostrzonkem O.S.B. a kurátorkou výstavy Monikou Čejkovou.

Výstavní projekt bude situován jako site-specific v unikátních historických prostorách benediktinského kláštera v Broumově – v interiéru kostela sv. Vojtěcha, jeho sakristii a zádušní kapli, v konventní knihovně a refektáři kláštera.

Výstavu pořádá Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, které je neziskovou organizací založenou Agenturou pro rozvoj Broumovska v roce 2013. Svými kulturními, vzdělávacími a komunitními aktivitami oživuje národní kulturní památku – broumovský klášter. Je respektovanou evropskou institucí, podněcující tvořivost, sebevědomí a toleranci. 

Výstavě Ora et lege udělil záštitu Petr Prokop Siostrzonek O.S.B., arciopat břevnovský a broumovský.

Realizaci výstavy podpořili Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, Královéhradecký kraj, Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví SRN, Polský institut, Rakouské kulturní fórum a Hobra-Školník. Mediálními partnery jsou Český rozhlas Hradec Králové, časopis PROPAMÁTKY a Naše Broumovsko. 

Průvodce výstavou

Průvodce výstavou Ora et lege ke stažení...

Celý článek

Slavs and tatars

Slavs and Tatars - Mary & Fatima in the catholic and shi'a tradition...

Celý článek

Jesse Darling

Jesse Darling - Correspondence with Reverend Dr. Christina Beardsley...

Celý článek

Sdílejte na