Máme rádi Broumovsko

Grantový program prohlubující vztah k broumovskému regionu...

Dobročinný večer pro Broumovsko

3. 6. 2022 | Společenský večer s aukcí, rautem a ochutnávkou vín

více info >

Vinum et Cetera

4. 6. 2022 | Veřejná ochutnávka vín z kolekce Salonu vín ČR

více info >

Olga Paštéková: Mezisvěty

Výstava v Dětské galerii Lapidárium

více info >

Kniha v době středověku

nové vzdělávací programy pro školy

více info >

Za poklady Broumovska

Festival klasické hudby, koncerty po celé léto

více info >

PODPOŘÍME VÁŠ NÁPAD I NADŠENÍ

Obecně prospěšná společnost Pro rozvoj Broumovska o.p.s. vyhlašuje 13. ročník programu MÁME RÁDI BROUMOVSKO – MÁME RÁDI MÍSTO, KDE ŽIJEME, zaměřený na prohlubování pozitivního vztahu dětí a mládeže k regionu Broumovska. Uzávěrky přihlášek jsou 28. února 2019.

POPIS GRANTOVÉHO PROGRAMU

Pro rozvoj Broumovska o.p.s. (PRB) je organizace, která si klade za cíl podporu rozvoje Broumovského regionu. Jedním z poslání PRB je napomáhat institucím a jednotlivcům v regionu realizovat aktivity zaměřené na rozvoj regionu především v oblastech vlastivědných, kulturních a orientovaných na kladný vztah k prostředí.

Tímto je motivováno vyhlášení tohoto programu, který je zaměřen na všechny aktivity spojené s prohlubováním kladného vztahu k regionu Broumovska. Cílovou skupinou jsou nejen děti a mládež ale i další obyvatelé Broumovska. Grantový program Máme rádi Broumovsko si klade za cíl v roce 2019 podpořit tři vybrané organizace/instituce, které získají projektový příspěvek ve výši 15 000 Kč na konkrétní aktivity vedoucí k cílům programu. Spolu s finanční podporou bude vybraným skupinám dětí nabídnuta prohlídka broumovského kláštera a zahrady s přednáškou o jejich historii.

TÉMATICKÉ OBLASTI GRANTOVÉHO PROGRAMU MÁME RÁDI BROUMOVSKO:

1) VLASTIVĚDNÁ – projekty zaměřené na práci s dětmi a mládeží a prohlubování jejich kladného vztahu k regionu Broumovska.

2) KULTURNÍ – projekty zaměřené na práci s dětmi a mládeží, jejich cílem by měla být kulturní aktivita (divadelní představení, komponovaný koncert, hudební představení, literární dílo, výtvarné dílo).

3) SPORTOVNÍ

4) VZDĚLÁVACÍ

5) VOLNÁ

Důležitá upozornění:

 • Předpokládaný harmonogram programu najdete níže, projekt musí být dokončen/připraven nejpozději do konce listopadu roku 2019.
 • Minimální spoluúčast financování projektu je 15%
 • Příjemce finanční podpory je povinen propagovat PRB jejím logem a logem region Broumovsko.

O účast v programu mohou žádat české neziskové organizace (NO) registrované jako občanská sdružení, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, příspěvkové organizace, které ve městě či obci prokazatelně pracují s dětmi minimálně poslední 2 roky a příspěvkové organizace nebo neformální sdružení občanů (zaštítěné fyzickou osobou).

Předpokládaný harmonogram programu:

 28. února 2019

Uzávěrka přihlášek

 31. března 2019

Nejzazší termín pro zveřejnění vybraných projektů

 duben – listopad 2019

prohlídka broumovského kláštera a zahrady s přednáškou o jejich historii

 leden 2019 – listopad 2019

příprava realizace projektu

 duben – listopad 2019

realizace/představení projektu

 do 15. prosince 2019

vypracování závěrečné zprávy a finanční vyúčtování celého projektu, předání zpracované dokumentace (foto atd.). Pro tematickou oblast 2 - plánovaný harmonogram předvedení připraveného představení, vystoupení či akce.

 

KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ PROJEKTŮ

A. Projekt a jeho dopady

 • záměr projektu poutavým způsobem vytváří vztah k místu / 0 – 4 body
 • projekt bude mít dopad na běžný život místních obyvatel  / 0 – 4 body
 • projekt bude dostatečně propagován v místě / 0 – 4 body
 • projekt je zaměřen na veřejnost a spolupráci s ní / 0 – 4 body
 • z projektu je fyzicky hmatatelný výstup propagující region Broumovsko / 0 – 4 body

B. Spolupráce na místní úrovni

 • projekt vytváří předpoklady ke spolupráci různých spolků a organizací / 0 – 2 body
 • projekt je realizován více subjekty najednou / 0 – 2 body

C. Obsahové a formální zpracování

 • projekt je srozumitelný, přehledný a výstižný / 0 – 2 body

D. Finanční stránka

 • rozpočet projektu je přiměřený, hospodárný, zdůvodnitelný a ověřitelný / 0 – 2 body
 • projekt má zajištěny další finanční prostředky / 0 – 4 body

 

SMLUVNÍ PODMÍNKY NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

§         v případě, že projekt bude vybrán k účasti v programu, uzavře Pro rozvoj Broumovska se statutárním zástupcem organizace smlouvu o udělení projektového příspěvku

§         projektový příspěvek je příjemci poskytnut po uzavření smlouvy.

O výsledcích budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do 4 týdnů od uzávěrky příjmu přihlášek.


- Formulář žádosti je ke stažení níže.
- Elektronicky vyplněný formulář žádosti zašlete na: marcela.skolnikova@broumovsko.cz  a podepsaný poštou na adresu: Pro rozvoj Broumovska o.p.s., Klášterní 1, 550 01, Broumov
- na obálku uveďte: „MÁME RÁDI BROUMOVSKO“
- K projektům poskytujeme žadatelům konzultace. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte: Marcela Školníková, koordinátorka programu Máme rádi Broumovsko, tel.: 603414796, marcela.skolnikova@broumovsko.cz, nebo osobně po předchozí dohodě tel: 491 521 283, v kanceláři Agentury pro rozvoj Broumovska, Klášterní 1, Broumov (bývalé klášterní gymnázium).

 

Dokumenty ke stažení

Formulář žádosti ke stažení

Sdílejte na